G2 Perkz | POV Stream | Week 1 Day 1 | LEC Spring Split (2019)